Tietosuojaseloste

Laadittu 22.9.2021
Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä.
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Latvo Oy
Y-tunnus: 3018436-5
Katuosoite: Veitsillantie 84
Postitoimipaikka: 19110 Vierumäki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Antti Selonen, Latvo Oy
Puhelin: 0445354379
Sähköposti: antti@latvo.fi

3. Rekisterin nimi

Latvo Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Latvo Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään laskutukseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin ja muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Latvo Oy:n asiakasrekisteriin kerätään ja talletetaan asiakkaasta seuraavat tiedot:

  • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelin, sähköposti)
  • muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (esim. mönkijän merkki ja malli)

Rekisterinpitäjän verkkosivuilla kerätään evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla tietoja käyttäjän liikkumisesta ja toimenpiteistä, henkilön antamista suostumuksista, kielloista sekä mahdollisista muista henkilön itsensä antamista tiedoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja asiakassuhteen eri vaiheissa saaduilla tiedoilla. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös maksullisista osoiterekistereistä ja muista vastaavista rekistereistä tai maksuttomasti saatavista yleisistä tietolähteistä, kuten internet.

7. Asiakastietojen luovutus

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lain sallimissa rajoissa.

8. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Latvo Oy:n käyttämät palvelut tai palveluntuottajat saattavat ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä alihankkijoilleen ja kumppaneilleen, jotka sijaitsevat myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, kuten USA:ssa. Näissä tapauksissa huolehditaan palvelun/palveluntuottajan toimesta riittävästä tietoturvasta ja tietojen käsittelystä EU-U.S. – Privacy Shield -järjestelyllä, tai sopimusteitse EU-komission hyväksymillä vakiosopimuslausekkeilla.

9. Henkilötietojen käytön ja suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Mikäli rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Tietojen säilytysaika (tai määrittämiskriteerit) voidaan myös johtaa pakollisista (laissa säädetyistä) säilytysajoista ja rekisterinpitäjän toimialan käytännesäännöistä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta sisäisesti huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Rekisteröidyn oikeudet:

  • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • vastustamisoikeus
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilöllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai sopimus milloin tahansa. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).